Wiemy, co gramy

Regulamin newsletterowych imiennych kart zniżkowych w Kinie Muza w Poznaniu

 1. Newsletterowe Karty Imienne są kartami elektronicznymi wydawanymi przez Estradę Poznańską w kasie Kina Muza i upoważniają do zakupu Biletu Newsletterowego, umożliwiającego wstęp na seanse filmowe w Kinie Muza.
 2. Newsletterowa Karta Imienna umożliwia korzystanie z ulgi o wartości 6 zł brutto od wartości normalnego biletu obowiązującego w Kinie Muza. Nie obowiązuje w przypadku:

- biletu grupowego,

- wydarzenia specjalnego organizowanego przez Kino Muza, na które nie są dostępne Bilety Newsletterowe,

- wydarzenia organizowanego w Kinie Muza przez podmioty zewnętrzne,

- zakupu towarów,

- zakupu usługi gastronomicznej.

  1. Zakupu Biletów Newsletterowych można dokonywać po okazaniu Newsletterowej Karty Imiennej lub za pośrednictwem platformy do sprzedaży biletów online lub zakupu bezpośrednio na stronie www.kinomuza.pl.
  2. Aby dokonać odbioru Newsletterowej Karty Imiennej należy zapisać się do newsletteru Kina Muza i wypełnić stosowne zgody na otrzymywanie korespondencji newsletterowej od Kina Muza. 
  3. Upoważnionymi do odbioru i korzystania z Newsletterowej Karty Imiennej są osoby będące odbiorcami newsletteru Kina Muza. W przypadku wypisania się odbiorcy z listy newsletterowej, upoważnienie do korzystania z ulgi zapewnione przez Newsletterową Kartę Imienną ulega anulacji. 
  4. Do zakupu Biletu Newsletterowego na podstawie Newsletterowej Karty Imiennej upoważniony jest wyłącznie okaziciel, do którego należy Karta. Nie upoważnia ona do zakupu Biletu Newsletterowego osobie towarzyszącej lub innej osoby trzeciej.
  5. Obsługa Kina Muza ma możliwość weryfikacji upoważnienia do ulgi na Bilet Newsletterowy poprzez okazanie i weryfikację Newsletterowej Karty Imiennej oraz innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  6. Newsletterowa Karta Imienna nie upoważnia do zakupu innych kart podarunkowych lub imiennych. Nie ma możliwości łączenia wartości kilku Kart Imiennych. Z Karty Imiennej może skorzystać tylko i wyłącznie osoba, do której przypisana jest karta na którą w systemie obsługi płatności Kina Muza, aktywowana podczas wydawania. 
  7. Newsletterowa Karta Imienna nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne. 
  8. Newsletterowa Karta Imienna jest ważna przez określony czas do 31.12.2026 r.
  9. Ważność Newsletterowej Karty Imiennej może zostać przedłużona przez Estradę Poznańską. 
  10. W celu aktywizacji usługi przy wydawaniu Newsletterowej Karty Imiennej klient zobowiązany jest podać imię, nazwisko oraz adres e-mail. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usług zakupionych za pośrednictwem Karty. 
  11. Estrada Poznańska nie ponosi odpowiedzialności za Newsletterowe Karty Imienne, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu. 
  12. Estrada Poznańska nie odpowiada za brak możliwości wykorzystania Karty wynikający z utraty połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym wydawcy Karty. 
 1. Nabycie lub korzystanie z Newsletterowej Karty Imiennej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 2. Reklamacje można zgłaszać mailowo pod adresem pomoc@kinomuza.pl. Wszelkie reklamacje związane z zakupionymi Newsletterowymi Kartami Imiennymi będą rozpatrywane drogą pisemną bądź mailową w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania, zgodnie z regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Estrada Poznańska zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. 
 4. Administratorem danych osobowych jest Estrada Poznańska mieszcząca się przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu (kod 61-767) i przetwarzane są one w celu umożliwienia
  świadczenia usługi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia usług). Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego
  administratora danych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi objętej Kartą.