Regulamin newsletterowych imiennych kart zniżkowych w Kinie Muza w Poznaniu – Kino Muza
Wiemy, co gramy

Regulamin newsletterowych imiennych kart zniżkowych w Kinie Muza w Poznaniu

 1. Newsletterowe Karty Imienne są kartami elektronicznymi wydawanymi przez Estradę Poznańską w kasie Kina Muza i upoważniają do zakupu Biletu Newsletterowego, umożliwiającego wstęp na seanse filmowe w Kinie Muza.
 2. Newsletterowa Karta Imienna umożliwia korzystanie z ulgi o wartości 6 zł brutto od wartości normalnego biletu obowiązującego w Kinie Muza. Nie obowiązuje w przypadku:

- biletu grupowego,

- wydarzenia specjalnego organizowanego przez Kino Muza, na które nie są dostępne Bilety Newsletterowe,

- wydarzenia organizowanego w Kinie Muza przez podmioty zewnętrzne,

- zakupu towarów,

- zakupu usługi gastronomicznej.

  1. Zakupu Biletów Newsletterowych można dokonywać po okazaniu Newsletterowej Karty Imiennej lub za pośrednictwem platformy do sprzedaży biletów online lub zakupu bezpośrednio na stronie www.kinomuza.pl.
  2. Aby dokonać odbioru Newsletterowej Karty Imiennej należy zapisać się do newsletteru Kina Muza i wypełnić stosowne zgody na otrzymywanie korespondencji newsletterowej od Kina Muza. 
  3. Upoważnionymi do odbioru i korzystania z Newsletterowej Karty Imiennej są osoby będące odbiorcami newsletteru Kina Muza. W przypadku wypisania się odbiorcy z listy newsletterowej, upoważnienie do korzystania z ulgi zapewnione przez Newsletterową Kartę Imienną ulega anulacji. 
  4. Do zakupu Biletu Newsletterowego na podstawie Newsletterowej Karty Imiennej upoważniony jest wyłącznie okaziciel, do którego należy Karta. Nie upoważnia ona do zakupu Biletu Newsletterowego osobie towarzyszącej lub innej osoby trzeciej.
  5. Obsługa Kina Muza ma możliwość weryfikacji upoważnienia do ulgi na Bilet Newsletterowy poprzez okazanie i weryfikację Newsletterowej Karty Imiennej oraz innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  6. Newsletterowa Karta Imienna nie upoważnia do zakupu innych kart podarunkowych lub imiennych. Nie ma możliwości łączenia wartości kilku Kart Imiennych. Z Karty Imiennej może skorzystać tylko i wyłącznie osoba, do której przypisana jest karta na którą w systemie obsługi płatności Kina Muza, aktywowana podczas wydawania. 
  7. Newsletterowa Karta Imienna nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne. 
  8. Newsletterowa Karta Imienna jest ważna przez określony czas do 31.12.2026 r.
  9. Ważność Newsletterowej Karty Imiennej może zostać przedłużona przez Estradę Poznańską. 
  10. W celu aktywizacji usługi przy wydawaniu Newsletterowej Karty Imiennej klient zobowiązany jest podać imię, nazwisko oraz adres e-mail. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usług zakupionych za pośrednictwem Karty. 
  11. Estrada Poznańska nie ponosi odpowiedzialności za Newsletterowe Karty Imienne, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu. 
  12. Estrada Poznańska nie odpowiada za brak możliwości wykorzystania Karty wynikający z utraty połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym wydawcy Karty. 
 1. Nabycie lub korzystanie z Newsletterowej Karty Imiennej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 2. Reklamacje można zgłaszać mailowo pod adresem pomoc@kinomuza.pl. Wszelkie reklamacje związane z zakupionymi Newsletterowymi Kartami Imiennymi będą rozpatrywane drogą pisemną bądź mailową w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania, zgodnie z regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Estrada Poznańska zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia. 
 4. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż: 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Estrada Poznańskia z siedzibą w Poznaniu (61-767), przy ul. Masztalarskiej 8, reprezentowana przez Dyrektora; miejska instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Poznania pod nr RIK-VII, NIP 7770002010 (dalej: Administrator).
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@estrada.poznan.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie newslettera.
  5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  8. Pozyskane od klientów dane osobowe zostaną udostępnione następującemu odbiorcowi danych: FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155c, co związane jest z usługą polegającą na wysyłce wiadomości do odbiorców.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera.
nazwa cel żywotność

PHPSESSID,
PHPSESSID,
XSRF-TOKEN,
themosis_session

niezbędne do działania strony sesja

cmplz_banner-status, cmplz_consented_services, cmplz_functional, cmplz_marketing, cmplz_policy_id, cmplz_preferences, cmplz_statistics

zarządzanie plikami cookies 365 dni
nazwa cel żywotność
_ga Oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny. 2 lata
_gid Przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej 24 godziny
_gat_gtag Służy do rozróżniania użytkowników. 2 lata
nazwa cel żywotność
_fbp Służy do śledzenia użytkowników. 3 miesiące