Wiemy, co gramy

Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niedostępne elementy i treści planujemy naprawić i uzupełnić do końca 2022 r.

Niedostępne elementy i treści:

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.Nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
 • Postrzegalność, ułatwienie percepcji, funkcjonalność, zrozumiałość, możliwość nawigacji, kompatybilność są niedostępne lub dostępne tylko częściowo.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.02.18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.11.22

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Estrady Poznańskiej
 • Adres: Estrada Poznańska
  ul. Masztalarska 8
  61-767 Poznań
 • E-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl
 • Telefon: +48 61 852 88 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kino Muza, ul. Święty Marcin 30, Poznań

Kino Muza jest w pełni dostępne dla osób poruszających się na wózkach (korytarze, sale kinowe). Na pierwsze piętro, gdzie znajduje się sala nr 2 i 3 oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, można dostać się windą.

W niedalekiej odległości od budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W obrębie obiektu można się poruszać w towarzystwie psa asystującego.

 

Budynek Estrady Poznańskiej, ul. Masztalarska 8, Poznań

Scena na piętrze oraz Galeria Oko/Ucho, a także garderoba dla artystów dostępne są z poziomu 1 piętra budynku bez możliwości skorzystania z windy lub podjazdu dla wózków. Na widowni brak wyznaczonego miejsca dla widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obrębie obiektu brak oznaczeń alfabetem Braille oraz udogodnień dla osób niedosłyszących.

Biura zlokalizowane na 1, 2 i 3 piętrze kamienicy, dostępne są z klatki schodowej. Wejście do budynku od strony ulicy jest utrudnione z powodu
wysokiego progu. W budynku brak windy lub ramp podjazdowych. Obiekt nie posiada toalet dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach.

W obrębie obiektu miejscem w pełni dostępnym dla osób poruszających się na wózkach jest wewnętrzny dziedziniec, na który prowadzi przejście poprzez szeroką bramę. Cały teren dziedzińca pokrywa płaska i utwardzona nawierzchnia. W sąsiedztwie budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. W obrębie obiektu można się poruszać w towarzystwie psa asystującego.