Regulamin newslettera – Kino Muza
Wiemy, co gramy

Regulamin newslettera

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter, dostępnej na stronie internetowej pod adresem : www.kinomuza.pl (dalej jako „Strona”).
 2. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Estradę Poznańską z siedzibą w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 8, miejską instytucję kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania pod nr RIK-VII, NIP 777-00-02-010. (dalej jako „Estrada”)
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika w formularzu dostępnym na Stronie adres e-mail, Kino Muza przesyłać będzie wiadomości e-mail z informacjami o bieżących wydarzeniach organizowanych przez Kino Muza oraz przez Estradę Poznańską, w szczególności o konkursach, promocjach, festiwalach, koncertach, przedstawieniach, warsztatach, wystawach.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne i bezterminowe.
 5. Podanie danych osobowych w postaci imienia i adresu e-mail (obligatoryjnie) oraz daty urodzenia (opcjonalnie), celem rejestracji w usłudze Newsletter jest dobrowolne.
 6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na Stronie:
  1. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz opcjonalnie daty urodzenia Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.kinomuza.pl,
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail,
  3. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu zamieszczonego pod formularzem zapisu oraz będącego odnośnikiem w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
  4. naciśnięcie na przycisk „zapisz się do newslettera”,
  5. zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej,
  6. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej wiadomości e-mail.
 7. Potwierdzając subskrypcję usługi Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego Regulaminu do celów promocyjnych i informacyjnych, o których mowa w ust. 3.
 8. Podanie daty urodzenia nie jest wymagane (opcja fakultatywna). Podanie daty urodzenia umożliwia Użytkownikowi bezpłatne wejście na wydarzenia organizowane przez Estradę (w tym przez Kino Muza) w dniu urodzin użytkownika Newslettera. Bezpłatny bilet na wybrane przez użytkownika wydarzenie należy odebrać w kasie Estrady Poznańskiej (wydarzenia) lub w kasie Kina Muza (seanse filmowe w Kinie Muza przy ul. Św. Marcin), przedstawiając dokument z datą urodzenia oraz adres mailowy, który został podany podczas rejestracji do Newslettera, z tym zastrzeżeniem iż nie wszystkie wydarzenia są objęte promocją. Promocja, o której mowa w niniejszym ustępie obejmuje wyłącznie Użytkowników zapisanych do Newslettera Estrady Poznańskiej i Newslettera Kina Muza. Promocja dotyczy wybranych przez Estradę wydarzeń/seansów kinowych, o których informację można otrzymać bezpośrednio w kasie Estrady Poznańskiej, bądź telefonicznie pod numerem +48 61 852 88 33 oraz w kasie Kina Muza, bądź telefonicznie pod numerem + 48 61 852 34 03. Promocja dotyczy wydarzeń, na które nie zostały wyprzedane bilety. Promocja nie dotyczy wydarzeń, na które została zamknięta już sprzedaż biletów. Wykorzystanie bezpłatnego wejścia jest możliwe wyłącznie w dniu urodzin. Bezpłatna wejściówka nie może być wykorzystana w inny dzień, niż wskazany powyżej (niniejsza sytuacja dotyczy także przypadku braku biletów na jakiekolwiek wydarzenie tego dnia). Bezpłatna wejściówka nie podlega zamianie na środki pieniężne. Bezpłatna wejściówka nie może być przekazana innej osobie. Estrada zastrzega sobie prawo do odmowy wydania wejściówki w przypadku, gdy dane wydarzenie nie jest objęte promocją, użytkownik nie przedstawił dokumentu potwierdzającego datę urodzenia, użytkownik nie jest zapisany do Newslettera, użytkownik nie spełnia wymogów udziału w wydarzeniu (ograniczenia wiekowe), na dane wydarzenie został wyczerpany limit miejsc bądź wydarzenie zostało odwołane z przyczyn niezależnych od Estrady, Estrada nie jest organizatorem wydarzenia.
 9. Potwierdzenie subskrypcji usługi Newsletter stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 10. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować w każdym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez kliknięcie linku do wyrejestrowania zawartego w każdej wiadomości e-mail.
 11. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o Kinie Muza z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 30 jako nadawcy Newslettera,
  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3. informację, że mailing został wysłany za pośrednictwem systemu Freshmail,
  4. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 12. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z terminem podanym wraz z informacją o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie zrezygnuje on z otrzymywania Newslettera.
 13. Usługobiorca Newslettera zobowiązuje się do niedostarczania treści bezprawnych. W przypadku dostarczania przez Usługobiorcę Newslettera treści niezgodnych z prawem, bądź niniejszym regulaminem, Estrada zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z usługi Newsletter.
 14. Dla korzystania z usługi Newsletter wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 15. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Newslettera można zgłaszać na adres e-mail: newsletter@estrada.poznan.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 16. Regulamin obowiązuje od dnia 5.07.2018 r.

 

II. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Estradę Poznańską z siedzibą w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 8, miejską instytucję kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania pod nr RIK-VII, NIP 777-00-02-010.
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest Estrada.
 3. W każdej chwili odbiorcy Newslettera przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Każdy odbiorca Newslettera posiada prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 6. Dane będą przekazywane będą przekazywane następującym odbiorcom danych: FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 155c.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania Newslettera Kina Muza, którego subskrypcja upoważnia do otrzymania rabatów na zakup biletów w Kinie Muza
 9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
nazwa cel żywotność

PHPSESSID,
PHPSESSID,
XSRF-TOKEN,
themosis_session

niezbędne do działania strony sesja

cmplz_banner-status, cmplz_consented_services, cmplz_functional, cmplz_marketing, cmplz_policy_id, cmplz_preferences, cmplz_statistics

zarządzanie plikami cookies 365 dni
nazwa cel żywotność
_ga Oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny. 2 lata
_gid Przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej 24 godziny
_gat_gtag Służy do rozróżniania użytkowników. 2 lata
nazwa cel żywotność
_fbp Służy do śledzenia użytkowników. 3 miesiące