Wiemy, co gramy
More than entertainment. What are Serious Games and how are they created

Więcej niż rozrywka. Czym są i jak powstają Serious Games

Więcej niż rozrywka. Czym są i jak powstają Serious Games - okładka

60’

W repertuarze

Więcej niż rozrywka. Czym są i jak powstają Serious Games - okładka

GRY WIDEO
odgrywają istotną rolę we współczesnej kulturze, a wraz z dynamicznym rozwojem branży gier obserwujemy ich wykorzystanie w nowych obszarach naszego życia. W świecie, w którym coraz trudniejsze jest utrzymanie naszej uwagi i koncentracji, przeciętny gracz spędza kilkanaście godzin tygodniowo na graniu, uzyskując wysoki stopień skupienia, przyswajając mnóstwo informacji. Dlaczego się tak dzieje i czy możemy wykorzystać to zaangażowanie i skupienie w pożytecznym celu? Nauka programowania, języków obcych, obsługi maszyn, wypracowanie dobrych nawyków lub skłonienie do refleksji – to tylko niektóre zastosowania Serious Games. Podczas prelekcji zostaną zaprezentowane dobre praktyki projektowania gier poważnych oraz konkretne przykłady ich zastosowania, a także wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć projektanci gier edukacyjnych.

Prowadzący: Jakub Ryfa (Doji)
Twórca gier niezależnych, współzałożyciel studia DOJI S.A. specjalizującego się w projektowaniu gier edukacyjnych oraz zgamifikowanych aplikacji na potrzeby szkół oraz klientów korporacyjnych. Odpowiedzialny za stworzenie gry Coffee Noir – Business Detective Game. Członek Poznańskiej Gildii Graczy. Entuzjasta niszowych, niezależnych gier wideo oraz wykorzystania nowych technologii w nauczaniu.

VIDEO GAMES
play an important role in modern culture, and with the rapid growth of the games industry, we are seeing their use in new areas of our lives. In a world where it is increasingly difficult to maintain our attention and concentration, the average gamer spends several hours a week playing, achieving a high level of focus, absorbing a wealth of information. Why is this happening, and can we find a useful purpose for this engagement and focus? Learning programming, foreign languages, how to operate machines, developing good habits or encouraging self-reflection – these are just some of the applications of Serious Games. The lecture will present good practices of designing serious games and specific examples of their implementation, as well as challenges faced by designers of educational games.

Speaker: Jakub Ryfa (Doji)
Creator of independent games, co-founder of DOJI S.A. studio specializing in designing educational games and gamified applications for schools and corporate clients. Responsible for creating Coffee Noir – Business Detective Game. Member of the Poznań Gamers’ Guild. Enthusiast of niche, independent video games and the use of new technologies in teaching.

Kadry

Gramy!
Nocturna
reż. Adrià Garcia, Victor Maldonado