Accessibility declaration – Kino Muza
Wiemy, co gramy

Accessibility declaration

Estrada Poznańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Estrady Poznańskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Estrady Poznańskiej
 • Adres: Estrada Poznańska
  ul. Masztalarska 8
  61-767 Poznań
 • E-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl
 • Telefon: +48 61 852 88 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Scena na piętrze oraz Galeria Oko/Ucho, a także garderoba dla artystów dostępne są z poziomu 1 piętra budynku bez możliwości skorzystania z windy lub podjazdu dla wózków. Na widowni brak wyznaczonego miejsca dla widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obrębie obiektu brak oznaczeń alfabetem Braille oraz udogodnień dla osób niedosłyszących.

Biura zlokalizowane na 1, 2 i 3 piętrze kamienicy, dostępne są z klatki schodowej. Wejście do budynku od strony ulicy jest utrudnione z powodu
wysokiego progu. W budynku brak windy lub ramp podjazdowych. Obiekt nie posiada toalet dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach.

W obrębie obiektu miejscem w pełni dostępnym dla osób poruszających się na wózkach jest wewnętrzny dziedziniec, na który prowadzi przejście poprzez szeroką bramę. Cały teren dziedzińca pokrywa płaska i utwardzona nawierzchnia. W sąsiedztwie budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W obrębie obiektu można się poruszać w towarzystwie psa asystującego.

Aplikacje mobilne

Estrada Poznańska udostępnia następujące aplikacje mobilne:

nazwa cel żywotność

PHPSESSID,
PHPSESSID,
XSRF-TOKEN,
themosis_session

niezbędne do działania strony sesja

cmplz_banner-status, cmplz_consented_services, cmplz_functional, cmplz_marketing, cmplz_policy_id, cmplz_preferences, cmplz_statistics

zarządzanie plikami cookies 365 dni
nazwa cel żywotność
_ga Oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny. 2 lata
_gid Przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej 24 godziny
_gat_gtag Służy do rozróżniania użytkowników. 2 lata
nazwa cel żywotność
_fbp Służy do śledzenia użytkowników. 3 miesiące