Wiemy, co gramy
MENU
gramy

Regulamin i zasady bezpieczeństwa

21.05.2021

Drogie Widzki i Drodzy Widzowie!

Perspektywa ponownego spotkania się z Wami w Kinie Muza w Poznaniu napawa nas ogromną radością. Dziękujemy Wam za moc słów i gestów wsparcia w czasie zamknięcia i cieszymy się, że możemy Was znów zaprosić do Kina.

W związku z obowiązującymi przepisami prawa oraz adresowanymi do Kina szczegółowymi wytycznymi, działalność Kina musiała zostać częściowo zreorganizowana. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa służących przeciwdziałaniu rozpowszechniania się COVID-19, byliśmy zmuszeni wprowadzić m.in. szereg regulacji porządkowych. Celem tych regulacji jest zwiększenie bezpieczeństwa widzów oraz personelu Kina. Liczymy ogromnie, że szczególne tymczasowe zasady uczestnictwa w seansach i wydarzeniach organizowanych przez Kino przyjmą Państwo – Nasi Widzowie, z życzliwością i zrozumieniem. Prosimy także, abyście Państwo respektowali wytyczne osób odpowiedzialnych za obsługę.

Zasady prezentowane w Regulaminie poniżej, dotyczą w szczególności kwestii, z którymi widzowie powinni się zapoznać przed zakupem biletu. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z tymi zasadami i o ich ścisłe przestrzeganie. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu z Kasą Kina Muza.

Przed wejściem do Kina każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Wzór oświadczenia: https://drive.google.com/file/

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE PRZEZ KINO MUZA:

• Utrzymywanie przynajmniej 75% wolnych miejsc podczas każdego seansu, z zachowaniem jednego pustego miejsca po obu stronach każdego zajętego miejsca i naprzemienności rzędów.
• Wyznaczenie stref, zapewniających zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy widzami, oraz między widzami, a obsługą.
• Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk pracownikom oraz klientom kina (przy wejściu głównym do kina oraz w toaletach).
• Umieszczenie w toaletach instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących prawidłowego mycia rąk.
• Wyłączenie suszarek nadmuchowych w toaletach.
• Dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (toalet, klamek, poręczy i panelu windy oraz poręczy foteli kinowych) raz na godzinę. Pobieranie danych kontaktowych od widzów, na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2.
• Wprowadzenie wytycznych dla pracowników oraz widzów Kina Muza.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DO ZASTOSOWANIA PRZEZ WIDZKI I WIDZÓW KINA MUZA:

• W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodź do kina - Pozostań w domu i skontaktuj się telefonicznie z lekarzem.
• Kup bilet on-line
• W kasie wybierz płatność kartą
• Podaj swoje dane kontaktowe w kasie kina, na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. (Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.)
• Zakryj usta i nos
• Zdezynfekuj ręce przy wejściu i wyjściu z kina
• Zachowaj odstęp 2 m
• Nie korzystaj z windy, jeśli nie musisz

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN:

SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SEANSACH I WYDARZENIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ KINO MUZA W POZNANIU ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Par. 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w seansach i wydarzeniach (zwanych dalej „Seansami”) organizowanych przez Kino Muza w Poznaniu (zwany dalej „Kinem”).
 2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia obowiązujących w zakresie przeciwdziałania COVID-19 przepisów prawa ja również Wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce?fbclid=IwAR0neckQTkvnRtCNVlJM1JDoocSC24pYz7tE2pvWDVLVnJqu5zEYPzIShQ8 .

Par.2

 1. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa w Seansie (zwany dalej „Biletem”), przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu.
 2. Dokonanie zakupu Biletu po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
 3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Seansie, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

Par.3

 1. Uczestnik Seansu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Kinie zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Kina, a także do stosowania się do wytycznych personelu Kina.
 2. Personel Kina jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Seansie osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1, a w takim przypadku zapłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

Par.4

 1. Do udziału w Seansie jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Przed wejściem do Kina każdy uczestnik Wydarzenia jest zachęcany do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 3. Kino udostępnia wzór Oświadczenia, m.in. za pośrednictwem strony internetowej Kina.

Par.5

 1. Kino udostępni każdej osobie uczestniczącej w Seansie formularz (zwany dalej „Formularzem”), w którym taka osoba będzie uprawniona do podania wskazanych w Formularzu danych.
 2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 nie jest obligatoryjne, a służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Seansie.
 3. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Seansie dane zawarte w Formularzu będą mogły zostać przekazane przez Kino właściwym służbom sanitarnym.
 4. Formularz będzie przechowywany przez Kino zamknięty w sejfie przez 2 tygodnie od dnia Seansu, po czym zniszczony w certyfikowanej niszczarce.

Par.6

 1. Kino może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do Kina.
 2. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w Seansie, a w takim przypadku zapłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

Par.7

 1. Kino nie dostarcza widzom maseczek.
 2. Na terenie Kina, w tym także podczas wchodzenia na teren Kina, wchodzenia na salę kinową, zajmowania miejsc i wychodzenia z sali kinowej lub z Kina należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż
  2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.
 3. Uczestnik Seansu może być zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Kino, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Kina lub sali kinowej albo opuszczania tych miejsc.
 4. Personel Kina jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Seansie osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku opłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

Par.8

Procedura wpuszczania uczestników Seansów na teren Kina będzie rozpoczynana pół godziny przed planowanym rozpoczęciem seansu.

Par.9

 1. Kino udostępnia widzom nie więcej niż 75% łącznej liczby miejsc.
 2. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Kino.
 3. Personel Kina jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Seansie osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku opłata za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

Par.10

 1. Uczestnicy Seansów proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi.
 2. Widzowie są proszeni o dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.

Par.11

 1. Zasady uczestnictwa w Seansie lub przebywania na terenie Kina mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 2. Regulamin obowiązuje od 01.09.2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

 

 

Dane kontaktowe Kina Muza w Poznaniu:
tel.: 61 852 34 03, e-mail: muza@kinomuza.pl