Oglądaj filmy w Kinie Muza na Mojeekino_logo

Szukacie idealnego prezentu dla Waszych bliskich? W kasie Kina Muza dostępne są karty podarunkowe o wartościach 50/100/150 zł. Vouchery ważne są przez rok od daty zakupu i można wymieniać je na bilety na poszczególne seanse. 

Regulamin Sprzedaży Kart Podarunkowych Kina Muza:
1. Użyte w niniejszym regulaminie stwierdzenia mają następujące znaczenie:
a. Wydawca – Kino – Kino Muza w Poznaniu zarządzane przez Estradę Poznańską mieszczącą się przy ul. Masztalarskiej 8, 61-767 Poznań
b. Karta Podarunkowa – karta oraz zawarte na niej środki finansowe, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy uprawniający użytkownika do jej realizacji w kasie biletowej Kina Muza, którą można wielokrotnie doładowywać środkami w okresie trwania jej ważności. Karta podarunkowa jest dokumentem pozwalającym zakupić bilet na dowolne wydarzenie realizowane przez Kino Muza.
c. Nabywca – osoba, która w kasie biletowej Kina Muza dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości wyznaczonej przez wartość Karty podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.
d. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w kasie biletowej Kina Muza.
2. Nabywca jest uprawniony do otrzymania od Wydawcy Karty Podarunkowej (wraz z zapisanymi na niej środkami finansowymi zadeklarowanymi przez Nabywcę o wartości nie mniejszej niż 50,00 zł), którą można realizować w kasie biletowej Kina. Otrzymanie Karty Podarunkowej przez Nabywcę następuje pod warunkiem przekazania Wystawcy przez Nabywcę środków pieniężnych równych wartości Karty Podarunkowej. Użytkownik jest uprawniony do realizacji Karty Podarunkowej w kasie biletowej Kina Muza w okresie trwania ważności Karty Podarunkowej. W przypadku, gdy mimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej pozostały na niej środki finansowe. Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu niewykorzystanych środków od Wydawcy.
3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 regulaminu przechodzą całkowicie na własność Wystawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
4. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w polskich złotych (PLN) równa jest wartości przekazanych środków finansowych podczas zakupu Karty Podarunkowej.
5. W momencie, gdy Użytkownik dokona zakupu biletu na dane wydarzenie realizowane przez Kino Muza, środki dostępne na Karcie Podarunkowej zostaną pomniejszone o kwotę należną w związku z nabyciem biletu wstępu.
6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
7. Wydawca oferuje zakup kart o następującej wartości:
a. 50 zł
b. 100 zł
c. 150 zł
8. Karta Podarunkowa wraz ze zgromadzonymi środkami finansowymi ważna jest przez 12 miesięcy od dnia zakupu w kasie Kina Muza.
9. Nabywca Karty Podarunkowej otrzymuje kartę z kodem kreskowym i numerem karty, która nie podlega zwrotowi i staje się własnością Nabywcy.
10. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Nabywcy następuje wyłącznie w kasie biletowej Kina.
11. Kino nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe utracone lub zniszczone po ich wydaniu Nabywcy.
12. Realizacja karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję, nawet
w przypadku gdy wejdzie on w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
13. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie
przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tego tytułu.
14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty podarunkowej poprzez przedstawienie jej pracownikowi
kasy biletowej Kina. Pracownik dokona pobrania z Karty Podarunkowej kwoty odpowiadającej
cenie bilety wstępu na wybrane wydarzenie oferowanego przez Kino Muza.
15. W przypadku wykorzystania środków na Karcie Podarunkowej, w trakcie zakupu biletu
pozostałą należna kwotę Użytkownik zobowiązany jest uiścić w kasie Kina gotówką lub kartą
płatniczą w momencie rozliczenia.
16. Saldo Karty można sprawdzić w kasie biletowej Kina Muza poprzez okazanie Karty
Podarunkowej lub telefonicznie pod numerem +48 61 852 34 03.
17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadkach braku technicznej
możliwości realizacji karty Podarunkowej, w szczególności: braku możliwości połączenia z
systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu
uniemożliwiającym prawidłowe odczytanie zapisanych na niej danych.
18. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami Regulaminu Sprzedaży Kart
Podarunkowych Kina Muza.
19. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest
elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
20. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę pisemnie, w terminie 14 dni od dnia
złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

Buy_ticket
Przycisk_muza